Regulamin Łódzkiej Ligi Darta

SEZON 2006/2007

CZĘŚĆ 1 - REGULACJA PODSTAWOWE

Artykuł 1 - Łódzka Liga Darta

1. Łódzka Liga Darta jest autonomiczną ligą tworzoną przez sympatyków tego sportu na terenie województwa łódzkiego.
2. Rozgrywki ligowe rozgrywane są na elektronicznych urządzeniach znajdujących się w pubach, klubach, kawiarniach, itp.

3. Łódzka Liga Darta ma 5 podstawowych celów:
- organizowanie i koordynowanie bieżących rozgrywek darta na poziomie regionalnym;
- doprowadzenie do powstania struktury wielostopniowych rozgrywek regionalnej ligi darta na terenie województwa łódzkiego;
- promocję darta jako sportu na terenie województwa łódzkiego i poza jego granicami;
- wpisanie darta na listę sportów prawnie zarejestrowanych w Polsce;
- współpracę i wymianę doświadczeń z innymi regionalnymi ligami w Polsce.
4. Aby drużyna została dopuszczona do rozgrywek ligowych w sezonie 2006/2007, wszyscy zawodnicy drużyny muszą posiadać aktualna indywidualną licencję ŁLD.

5. Udział w rozgrywkach Ligi w dowolnym charakterze np. zawodnika, sędziego, trenera, itp. oznacza przyjęcie niniejszego regulaminu do wiadomości i jego stosowanie.

Artykuł 2 - Zarząd ŁLD

1. Zarząd Ligi tworzą Adam Warzycha i Jarosław Staniszewski.
2. Zarząd ŁLD sprawuje nadzór nad poprawnym przebiegiem całości rozgrywek.
3. Zarząd ma decydujący głos w sprawie wyboru Sędziego Głównego na dany sezon rozgrywek.

4. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd ŁLD.
5. Zarząd ŁLD zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie na bazie doświadczeń nabytych z praktyki.

Artykuł 3 - Klub macierzysty

1. Klubem macierzystym danej drużyny może być wyłącznie Klub zlokalizowany na terenie województwa łódzkiego.
2. Za klub macierzysty drużyny uznaje się taki klub, który zobowiąże się do zapewnienia warunków rozgrywania spotkań ligowych na urządzeniach elektronicznych w przypadku, kiedy drużyna na terenie tego klubu występuje w roli gospodarza. Automat udostępnia odpłatnie, tzn. mecze w lidze są grami wrzutowymi - systemem - każdy wrzuca za siebie.
3. Kierownictwo klubu macierzystego ma obowiązek zapewnienia każdej reprezentującej go drużynie oraz jej zawodnikom odpowiednich warunków do rozegrania spotkania, w tym w szczególności:
- obecność i całkowitą sprawność maszyny zgodnej ze standardem umożliwiającym przeprowadzenie pojedynków określonych w regulaminie ŁLD.
- "bezkolizyjną" przestrzeń, niezbędną do rozegrania spotkania.
- rezerwację stolików dla drużyny gości w najbliższym sąsiedztwie maszyny, na której rozgrywany będzie pojedynek.
- ogólny porządek i bezpieczeństwo w lokalu podczas trwania meczu ligowego.
4. W przypadku remontu lub nieprzewidzianej awarii właściciel danego klubu musi poinformować Zarząd ŁLD, który postanowi o przełożeniu spotkań lub rozegraniu pojedynków w innym lokalu.


 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 4 - Drużyny

A. Zgłoszenie drużyny:

Za drużynę zgłoszoną oficjalnie do ŁLD uważa się taki zespół, który przed upłynięciem terminu zgłoszeń wyznaczonym przez Zarząd ŁLD przedłoży wniosek o przyjęcie w skład ligi zawierający:
- nazwę drużyny;
- nazwę klubu macierzystego;
- listę zawodników zawierającą przynajmniej 4 nazwiska (maksymalnie 8), potwierdzoną podpisami zainteresowanych;
- nazwisko kapitana drużyny i jego zastępcy

- nazwisko właściciela nazwy i praw sportowych drużyny
- wyznaczone opłaty ligowe na dany sezon:

- wpisowe od drużyny I ligowej – 70 zł.

- wpisowe od drużyny II ligowej – 60 zł.

- kaucja zwrotna od drużyny – 60 zł.

opłata za licencję ligową od każdego zawodnika – 20 zł.

B. Obowiązki drużyny:

1. Każda drużyna zgłoszona do rozgrywek jest zobowiązana do rozegrania w wyznaczonych terminach wszystkich meczów ligowych.
2.
Drużyna która nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu na mecz, przegrywa go walkowerem. Sędzia Główny, w przypadku oddania trzeciego walkowera automatycznie wyklucza tą drużynę z rozgrywek. W przypadku rozegrania przez wykluczoną drużynę mniej niż 50% wszystkich spotkań danego sezonu ich wyniki zostaną anulowane, a tabela zweryfikowana (walkower uznaje się również za mecz rozegrany). W przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań zalicza się do punktacji wyniki dotychczasowych meczów, natomiast w pozostałych przyznaje się walkowery dla przeciwnika.)

3. W szczególnych przypadkach losowych, drużyna ma prawo zgłosić do Sędziego Głównego wniosek o przełożenie meczu. Sytuacja taka może mieć miejsce raz w trakcie każdej rundy rozgrywek i nie może dotyczyć terminu ostatniej kolejki rozgrywek. Mecz ten musi zostać rozegrany najpóźniej w najbliższą niedzielę, na którą nie jest zaplanowana kolejka ligowa. Wniosek taki należy złożyć Sędziemu Głównemu Ligi najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia spotkania a kapitan drużyny przeciwników musi zostać niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W innym wypadku spotkanie musi się odbyć w wyznaczonym terminie.
4. Jeżeli przełożony mecz mimo wszystko nie zostanie rozegrany, walkowerem zostaje ukarana drużyna, z której powodu to nastąpiło. Sytuacje sporne rozstrzyga Zarząd ŁLD.

5. Drużyna jest zobowiązana do wnoszenia opłat w wyznaczonych terminach.

6. Drużyna jest zobowiązana do przestrzegania przepisów obowiązujących w lokalu, w którym rozgrywany jest mecz (np. kwestia wnoszonych napojów i jedzenia).

C. Kapitan drużyny:

1. Kapitan drużyny i jego zastępca wybierani są przez zawodników drużyny przed rozpoczęciem sezonu a ich nazwiska i telefony kontaktowe podawane są na zgłoszeniu drużyny do rozgrywek.
2. Kapitan (bądź jego Zastępca) nie muszą uczestniczyć w rozgrywkach jako zawodnicy
3. Obowiązkami Kapitana jest:
- występowanie w imieniu drużyny przez Zarządem ŁLD, Kapitanami innych drużyn oraz kierownictwami klubów, w których jego zespół rozgrywa spotkania;
- zapewnienie dyscypliny w drużynie;
- wypełnienie protokołu spotkania (zamiennie z Kapitanem drużyny przeciwnej);
- poinformowanie Sędziego Głównego o wyniku spotkania niezwłocznie po jego zakończeniu.
4. Kapitan (pod jego nieobecność – Zastępca Kapitana) jest jedyną osobą uprawnioną do zgłaszania protestu w imieniu swojej drużyny lub poszczególnych zawodników.
5. Drużyna może wybrać nowego Kapitana i jego zastępcę w dowolnym momencie rozgrywek, a fakt dokonania ponownego wyboru zgłosić w Sędziemu Głównemu przed spotkaniem, od którego nowy Kapitan pełnić będzie swoją funkcję.

6. Kapitan i jego zastępca zobowiązani są do informowania Sędziego Głównego o zmianach numerów telefonów kontaktowych.


 

D. Zmiany w składzie drużyny:

9. Do 15.09.2006 drużyny muszą zgłosić w swoim składzie nie mniej niż 4 (czterech), lecz nie więcej niż 8 (ośmiu) zawodników.
10. Możliwe są zmiany składu drużyny w czasie rozgrywek, z zastrzeżeniami:

- dopisania zawodników do składu drużyny można dokonywać do chwili rozegrania nie więcej niż połowy kolejek pierwszej rundy rozgrywek
- podczas jednej rundy ligowej dany zawodnik może grać tylko w jednej drużynie
- liczba zgłoszonych jednocześnie zawodników drużyny nie może przekroczyć ośmiu
- w czasie całego sezonu przez skład drużyny może się przewinąć nie więcej niż 12 zawodników.

11. W przerwie między rundami jesienną i wiosenną możliwe są przejścia zawodników z drużyny, z zastrzeżeniami:

- drużyna nie może być zasilona więcej niż dwoma zawodnikami, grającymi w rundzie jesiennej w innej drużynie

- zawodnicy, którzy dochodzą do drużyny w przerwie między rundami muszą być zgłoszeni między ostatnim meczem rundy jesiennej, a pierwszym meczem rundy wiosennej

12. Po zakończeniu sezonu ligowego zawodnicy mogą dowolnie zmieniać drużyny, z wyjątkiem przypadków, gdy posiadają ważne indywidualne umowy podpisane z właścicielami nazw i praw sportowych drużyn.

Artykuł 5 - Zawodnicy

A. Zgłoszenie zawodnika:

Zawodnikiem ŁLD może być każdy, kto:

- ukończył 16 lat lub posiada pisemną zgodę rodziców;
- posiada stałe lub tymczasowe zameldowanie w województwie łódzkim (Zarząd może dopuścić do rozgrywek zawodnika nie spełniającego tego  punktu po rozpatrzeniu indywidualnego uzasadnienia)
- znajdzie się w składzie jednej z drużyn prawidłowo zgłoszonych do rozgrywek ŁLD;

Jeśli dana osoba spełnia wszystkie powyższe warunki zostaje przyjęta w poczet zawodników ŁLD automatycznie.

B. Zmiana drużyny przez zawodnika podczas rundy jesiennej:
Zawodnik może zmienić drużynę podczas rundy jesiennej tylko w wypadku gdy:
- nie rozegrał w poprzedniej drużynie ani jednego spotkania;
- nie został wpisany w protokół spotkania jako zawodnik rezerwowy innej drużyny;
- podanie o zmianę drużyny zgłosi Sędziemu Głównemu najpóźniej do połowy rozgrywek rundy.

C. Ograniczenie lub utrata praw zawodnika:
1. Sędzia Główny ma prawo pozbawić danego zawodnika prawa do występowania w rozgrywkach ligowych jeśli zawodnik:
- wystąpił w innej drużynie niż był do tego uprawniony;
- dokonał celowego i udowodnionego oszustwa podczas rozgrywek, w tym celowego oszustwa w protokole spotkania;
- zachowywał się niesportowo w trakcie danego spotkania, zakłócał jego przebieg uniemożliwiając koncentrację innym zawodnikom;
- nie był w stanie rozegrać pojedynku do którego został zgłoszony;
- naruszył dobre imię ŁLD w mediach lub udzielił wypowiedzi niezgodnej z prawdą i bez autoryzacji Zarządu Ligi,
- w inny sposób złamał ogólnie przyjęte zasady zachowania.
2. Sędzia Główny może w konkretnym przypadku nałożyć karę na zawodnika - począwszy od kary jednego spotkania po karę sezonu, a także karę walkowera dla drużyny przeciwnej włącznie.
3. Podstawą wymierzenia kary jest pisemny protest.
4. Sędzia Główny podejmuje decyzje o karze po wysłuchaniu świadków zdarzenia i przejrzeniu ewentualnych dowodów.

 

Artykuł 6 - Sędzia Główny ŁLD

1. Kadencja Sędziego Głównego trwa 1 sezon.
2. Sędzia Główny ŁLD może i powinien brać udział w spotkaniach Zarządu ŁLD.
3. Sędzia Główny jest odpowiedzialny za:
- nadzór nad terminarzem spotkań;
- prawidłowy przebieg rozgrywek ligowych;
- przygotowanie protokołów spotkań;
- weryfikacje protokołów i zatwierdzanie wyników spotkań;
- rozpatrywanie protestów drużyn i zawodników;
- opracowywanie aktualnych tabel ŁLD i rankingów indywidualnych.
7. Sędzia Główny ma prawo składania wniosków do Zarządu Ligi o ukaranie drużyny bądź poszczególnych zawodników.

Artykuł 7 - Protokół spotkania

1. Protokół spotkania jest jedynym dokumentem na podstawie którego Sędzia Główny może zatwierdzić wynik spotkania i uwzględnić go w oficjalnej tabeli.
2. Za wypełnienie protokołu danego spotkania odpowiadają Kapitanowie zainteresowanych drużyn.
3. Po rozegraniu spotkania i uzupełnieniu protokołu ma on być przekazany przedstawicielowi Zarządu – Jarosławowi Staniszewskiemu podczas najbliższego turnieju Mistrzostw Województwa Łódzkiego, który jest rozgrywany w każdym miesiącu.
4. Za dostarczenie poprawnie wypełnionego protokołu odpowiedzialni są Kapitanowie drużyn gospodarzy. Drużyny spoza Łodzi będą mogły przekazywać protokół danego spotkania Kapitanowi drużyny przyjezdnej i to on będzie odpowiedzialny za dostarczenie go w terminie.  
5. Kapitan zwycięskiej drużyny zobowiązany jest natychmiast po zakończeniu spotkania, powiadomić SMS-em, Sędziego Głównego, o jego wyniku. Jeśli w meczu nastąpił remis, obowiązku tego dopełnia Kapitan gospodarzy. Jeśli do godziny 22-ej, w niedzielę, kończącą daną kolejkę, do sędziego głównego nie wpłynie wynik spotkania, karana jest drużyna, która niedopełniła tego obowiązku. Za pierwszym razem – odjęciem z tabeli ligowej 3 małych punktów, za kolejnym – odjęciem 5 małych punktów, za kolejnymi – odjęciem 1 dużego punktu.

Artykuł 8 - Sprawy finansowe

1. Opłata startowa od każdej drużyny wynosi 70 zł za I Lige i 60 zł za II Lige. Zostaje ona przeznaczona w całości do puli nagród, dodatkowo każda drużyna wpłaca 60 zł kaucji, która zastanie zwrócona po zakończeniu sezonu, o ile drużyna nie odda 3 walkowerów, nie wycofa się w trakcie rozgrywek, bądź nie zostanie wydalona z ligi dyscyplinarnie.
2. Opłata startowa oraz kaucja muszą zostać uiszczone w momencie zgłoszenia drużyny do rozgrywek. Drużyna która nie wniesie tych opłat nie zostaje dopuszczona do rozgrywek.
3. Przed każdym spotkaniem ligowym drużyna wnosi opłatę w wysokości 10 zł. Za pobranie opłaty od drużyny gości odpowiedzialny jest kapitan drużyny gospodarzy.  Wpłata w całości zostaje dołączona do puli nagród. Wpłaty te, wraz z protokołami meczów, muszą zostać przekazane przedstawicielowi Zarządu – Jarosławowi Staniszewskiemu, najpóźniej podczas najbliższego turnieju Mistrzostw Województwa Łódzkiego, który jest rozgrywany w każdym miesiącu.  Za dostarczenia protokołów i opłat meczowych odpowiedzialna jest drużyna gospodarzy danego spotkania. Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony drużyna jest karana - za pierwszym razem – odjęciem z tabeli ligowej 3 małych punktów, za kolejnym – odjęciem 5 małych punktów, za kolejnymi – odjęciem 1 dużego punktu. 

 
4. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek zniżek na kredyty dla wybranych bądź wszystkich drużyn podczas rozgrywania kolejki ligowej w danym klubie (karnety zniżkowe na kredyty, żetony, darmowe kredyty, większa ilość kredytów za monetę pięciozłotową, itp.), jeśli taki fakt zostanie udowodniony drużyna będzie ukarana w sposób opisany w poprzednim punkcie.

 

 

 

  Artykuł 9 - Sprawy medialne

1. Wyniki spotkań, tabela ligowa oraz aktualności ligowe będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej http://l.pl/lestat/
2. Do udzielania i zamieszczania informacji w mediach, dotyczących rozgrywek ŁLD upoważnieni są wyłącznie członkowie Zarządu ŁLD lub osoby posiadające upoważnienie Zarządu Ligi.

 

Artykuł 10 - Nagrody

1. Podstawowa pula nagród pochodzi z opłat startowych oraz z opłat za poszczególne mecze.
2. Gwarancję nagród (finansowych i/lub rzeczowych) posiadają wszystkie drużyny, które ukończyły rozgrywki ligowe i zostały sklasyfikowane w tabeli, z zastrzeżeniem, że w drużynach, które zajmą miejsca w drugiej połowie tabeli II ligi nagrodzeni zastana tylko indywidualnie zawodnicy tych drużyn.

3. Nagrody finansowe przwidziane sa dla pierwszych sześciu druzyn I Ligi.

4. Nagrody przyznawane będą 6 zawodnikom każdej drużyny i do Kapitanów należy wybór tej szóstki, o ile w drużynie jest więcej zawodników.

5. Kwestie dodatkowych nagród oraz miejsc nimi obdzielonych zależą wyłącznie od organizatorów i ewentualnie pozyskanych sponsorów.

Artykuł 11 - Kary

1. Zarząd (na wniosek Sędziego Głównego) ma prawo (lub jeśli zaznaczono poniżej - obowiązek) nakładania określonych kar w następujących sytuacjach:
a) odsunięcie zawodnika od gry w danym meczu jeśli zawodnik w dowolny sposób naruszy Kanon Zachowań opisany w Artykule 7. części 2. niniejszego regulaminu
b) obligatoryjne odsunięcie zawodnika od gry do końca sezonu jeśli zawodnik po raz trzeci naruszy obowiązujący w lidze Kanon Zachowań
c) kara meczu (obligatoryjny walkower dla przeciwników) w przypadku:
- wpisania do protokołu meczu zawodnika nieuprawnionego do gry w danej drużynie
- wpisania do protokołu meczu zawodnika składu podstawowego lub zawodnika rezerwowego już po rozpoczęciu spotkania
- zmiany składu podstawowego drużyny w trakcie rozgrywania pierwszej rundy meczów singlowych
- zamiany kolejności pojedynków w danym spotkaniu
d) kara sezonu (obligatoryjna dyskwalifikacja drużyny) w przypadku ponownego naruszenia podpunktu -c- niniejszego artykułu.

CZĘŚĆ 2 - REGULACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU SPOTKANIA
Artykuł 1 - Kolejka ligowa

1. Sezon trwa:
- runda jesienna: październik 2006 – styczeń 2007
- runda wiosenna: luty 2007 - czerwiec 2007

2. Podstawowym terminem rozgrywek ligowych jest niedziela - mecze mogą być rozgrywane od poprzedzającego tą niedzielę czwartku, wyniki zaś muszą spłynąć do sędziego głównego, do niedzieli, do godziny 22.00 (patrz – część 1, art. 7, pkt 5).

 

3. Jeśli z jakiś przyczyn Kapitanowie drużyn nie dodzwonią się do siebie przed planowanym meczem, bądź nie skontaktują się ze sobą w inny sposób, obligatoryjnym terminem rozegrania spotkania jest niedziela godz. 17.00

 

 

 

Artykuł 2 - Harmonogram spotkania
1. W spotkaniu może wziąć udział minimum 4, a maksimum 6 zawodników (2 rezerwowych)
2. W przypadku gdy do spotkania przystąpi 3 zawodników, dopuszczalne jest rozegranie meczu z uwzględnieniem walkowerów (po 0:2) w meczach, do których nie przystąpi 4-ty zawodnik. Oznacza to, że niepełna drużyna przystępuje do meczu od stanu 0:3.

3. Spotkanie przebiega wg ustalonego harmonogramu:
- pojedynki 1-4 single 501 d.o.: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D;
- pojedynki 5-6 deble 501 d.o.: debel 1,2 gra z deblem C,D, debel 3,4 gra z deblem A,B
- pojedynki 7-10 single 501 d.o.: 1-B, 2-A, 3-D, 4-C.
- Kolejność rozgrywania pojedynków w spotkaniu nie może ulec zmianie, nawet za zgodą obydwu Kapitanów, bądź całych drużyn.
4. Ilość kolejek jest ograniczona i wynosi 15 (501 d.o.).
5. Wrzutowe za grę w 501 d.o. wynosi 1 zł / osobę - drużyna gospodarzy musi zapewnić grę za taka kwotę, jeśli nie będzie w stanie tego uczynić, przegrywa mecz walkowerem
6. Każdy zawodnik przed rozegraniem meczu wrzuca 2 zł, przy stanie 1:1, dorzuca 1 zł by rozegrać rozstrzygającego lega.

Artykuł 3 - Stawiennictwo do gry

1. Obydwie drużyny mają obowiązek stawić się w minimum 3 osobowych składach w miejscu planowanego spotkania na 15 minut przed ustalonym terminem jego rozpoczęcia.
2. Maksymalny czas oczekiwania na kolejnych zawodników wynosi 15 minut od planowanego terminu rozpoczęcia spotkania (30 minut od czasu obowiązkowego stawiennictwa się w miejscu gry).
3. Gospodarz spotkania ma obowiązek udostępnić drużynie gości, maszynę do treningu, na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem spotkania.
4. Kapitanowie drużyn mają prawo przed spotkaniem zgłosić się do Sędziego Głównego w sprawie sprawdzenia uprawnień do gry zawodników drużyny przeciwnej.

Artykuł 4 - Wypełnianie protokołu. Gra.

1. Po przeprowadzeniu weryfikacji uprawnień zawodników przystępuje się do formalnego zgłoszenia zawodników.
2. Kapitanowie drużyn wpisują do protokołu spotkania w rubryce "Składy" po 4 zawodników składu podstawowego i od 0 do 2 zawodników rezerwowych. W przypadku nie wykorzystania limitu zawodników rezerwowych kapitan drużyny ma obowiązek wpisania w wolnych rubrykach słowa "vacat". Zawodnicy rezerwowi nie mogą być wpisywani do protokołu rozgrywek po rozpoczęciu spotkania ligowego (pod karą walkoweru dla drużyny przeciwnej).
3. Po wpisaniu składu, Kapitanowie drużyn dokonują rozstawienia pierwszych czterech pojedynków singlowych, przy czym jako pierwszy rozstawienia dokonuje Kapitan gospodarzy.
4. Po rozegraniu pierwszych 4 pojedynków singlowych, Kapitanowie drużyn przed każdym kolejnym meczem mogą dokonywać zmian w składach drużyn. Nie można dokonywać zmian powrotnych.

5. Kapitan drużyny zgłaszającej protest do przebiegu spotkania ma obowiązek wpisania ich na odwrocie protokołu spotkania.

6. Rzuty „o środek” przed pojedynkiem, rozpoczynają gospodarze.

Artykuł 5 - Punktacja

1. W oficjalnej tabeli Łódzkiej Ligi Darta uwzględniony jest wyłącznie:
- bilans dużych punktów za wygrane, zremisowanie lub przegrane spotkania;
- bilans małych punktów za wygrane lub przegrane pojedynki;
- legi nie są uwzględniane w oficjalnej tabeli.
2. Duże punkty przydzielane są następująco:
- 3 pkt. otrzymuje drużyna, która wygrywa mecz lub której przyznany zostanie walkower;
- 2 pkt. otrzymuje drużyna, która remisuje mecz (jedyny możliwy remis to 5:5 w meczach, legi w tym przypadku nie odgrywają roli);
- 1 pkt. otrzymuje drużyna, która przegrywa mecz.
- 0 pkt. otrzymuje drużyna, która oddaje mecz walkowerem.
3. W przypadku gdy drużyna wygrywa mecz walkowerem, prócz 3 dużych punktów wygrywa 10:0 w małych punktach i 20:0 w legach, drużyna przegrywająca walkowerem notuje bilans odwrotny.
4. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek, bądź jej dyskwalifikacji wyniki spotkania tej drużyny zostają anulowane, a tabela zweryfikowana.

 

 

 

Artykuł 6 - Tabela i klasyfikacja

 

  1. W sezonie 2006/2007 w Łódzkiej Lidze Darta gra 25 drużyn. 12 w I Lidze i 13 w II Lidze. Awans do I Ligi sezonu 2007/2008 uzyskują automatycznie dwa pierwsze zespoły II Ligi, zaś dwa ostatnie z I Ligi spadają automatycznie do II Ligi. Drużyna, która zajmie w II Lidze miejsce 3 zagra mecz barażowy z drużyną, która w I Lidze zajęła miejsce 10-te, a drużyna z miejsca 4 w II Lidze zagra z drużyną, która zajęła w I Lidze miejsce 9-te. Zwycięzcy tych pojedynków zapewnią sobie miejsce w I Lidze w sezonie 2007/2008. 

2. O aktualnej / ostatecznej kolejności miejsc poszczególnych drużyn w lidze decyduje wyłącznie miejsce zajmowane przez drużynę w tabeli punktowej.
3. O wyższym miejscu w tabeli końcowej decyduje większa liczba dużych punktów zdobytych w sezonie.
4.W przypadku osiągnięcia przez 2 lub więcej drużyn jednakowej ilości dużych punktów w sezonie, o kolejności w tabeli na koniec sezonu decydują wyniki bezpośrednich spotkań między drużynami, jeśli w nich jest remis, decyduje różnica małych punktów. 
5.
W meczu barażowym, w przypadku remisu drużyny rozgrywają set 11-ty – debla, do 3 wygranych. W tym meczu deblowym drużyna może dokonywać zmian w deblu po kazdym legu.

 

Artykuł 7 - Kanon zachowań

1. Za zapewnienie sportowej atmosfery w trakcie pojedynku odpowiedzialni są na równi zawodnicy obu drużyn biorących w nim udział. Za wyegzekwowanie należytej atmosfery w drużynach odpowiedzialni są Kapitanowie drużyn. Kapitanowie mają też obowiązek pamiętać, ze w przypadku jakichkolwiek spornych sytuacji ich powinnością jest szukanie kompromisów i polubownych rozwiązań ewentualnych problemów w duchu sportowej i koleżeńskiej atmosfery.  
2. Podczas rozgrywania pojedynków niedopuszczalne jest wywieranie przez zawodników oraz publiczność jakiejkolwiek presji psychicznej bądź fizycznej na przeciwnika w tym w szczególności: wszelkie formy antydopingu, sugerowanie pomyłek, celowe przeszkadzanie w oddaniu rzutów, celowe głośne rozmowy bądź okrzyki powodujące dekoncentrację zawodników.
3. Zawodnik przygotowujący się do oddania rzutów ma zawsze prawo poprosić o zachowanie spokoju przez innych uczestników turnieju oraz publiczność. Zastosowanie się do takiej prośby jest obligatoryjne. Za jej wyegzekwowanie odpowiedzialny jest Klub - jeśli prośba dotyczy publiczności, bądź Kapitan drużyny przeciwnej - jeśli prośba dotyczy zawodnika (zawodników) drużyny przeciwnej.
4. W przypadku niespełnienia prośby danego zawodnika, zawodnik lub zespół który pada ofiarą niesportowej atmosfery podczas rozgrywek może złożyć natychmiastowy protest.
5. Spożywanie alkoholu i palenie papierosów na polu gry jest zabronione!

Artykuł 8 - Protesty
1. Każdy protest dotyczący jakichkolwiek nieprawidłowości regulaminowych mających miejsce podczas spotkania musi być wniesiony na odwrocie protokołu danego spotkania natychmiast po wystąpieniu kwestii spornej.
2. Protest ma prawo zgłosić wyłącznie Kapitan drużyny (lub jego Zastępca, w przypadku nieobecności tego pierwszego).
3. Fakt złożenia protestu i jego przyczyna muszą być potwierdzone podpisem Kapitana drużyny przeciwnej, bez względu na to czy uznaje on protest za słuszny czy nie.
4. Mimo złożenia protestu spotkanie musi być kontynuowane aż do rozstrzygnięcia, chyba że uniemożliwią to przyczyny obiektywne (wadliwie działające maszyny, niemożność rozegrania pojedynków z powodu braku warunków...)
5. Sędzia Główny ma obowiązek rozpatrzyć protest najpóźniej w ciągu 72 godzin po zakończeniu kolejki ligowej, której protest dotyczy ( lub - w wypadku ostatniej kolejki ligowej - natychmiast ) i poinformować niezwłocznie o swojej decyzji kapitanów odpowiednich drużyn oraz Zarząd ŁLD.
6. Odwołanie od nałożonej kary zawodnik (drużyna) ma prawo złożyć do Zarządu ŁLD w terminie 7 dni.

 

 

 

 

SPRAWY TECHNICZNE

 

LOTKI

Lotki używane do gry na tarczach plastikowych nie mogą mieć masy większej niż 18 gramów.

 

 

LINIA RZUTU

1. Linia rzutu jest umieszczona na podłożu w odległości 2,37 m od płaszczyzny tarczy.

2. Wysokość idealnego środka tarczy nad podłożem wynosi 1,73 m.

3. Wartość kontrolna mierzona pomiędzy środkiem tarczy a linią rzutu wynosi 2,93 m.

4. Linia rzutu musi mieć minimum 70cm długości i musi być umieszczona w takiej odległości od maszyny,  żeby zawodnik przy rzucie nie mógł na nią nastąpić.

 

POLE GRY

Z każdej strony automatu powinno być minimum 30cm wolnej przestrzeni.

 

WEZWANIE DO GRY

1. Wyczytanie zawodników do pojedynku jest pierwszym wywołaniem.

2. Po zgłoszeniu sędziemu zawodów przez zawodnika (kapitana drużyny) braku na polu gry przeciwnika przez 5 minut (drużyny przeciwnej) następuje drugie wywołanie.

3. Zawodnik (drużyna), który nie zgłosi się na pole gry w ciągu 5 minut po II wywołaniu, przegrywa walkowerem dany pojedynek.

 

USTALANIE KOLEJNOŚCI GRY

1. Ustalenie kolejności rozpoczęcia gry, realizowane jest to przez rzuty na bulls-eye. Jako pierwszy rzut wykonuje zawodnik drużyny gospodarzy

2. Do oceny wyniku rzutów na bulls-eye brana jest tkwiąca w dowolnym miejscu tarczy (również w oponie) lotka danego zawodnika, rzucona w ocenianej kolejce rzutów, przy czym jeżeli:

3. Przy remisie rzuty należy powtórzyć, przy czym powtórka rzutów rozgrywana jest w zmienionej kolejności zawodników. (rzuca zawodnik A, rzuca zawodnik B. Jest remis. Rzuca zawodnik B, rzuca zawodnik A)

 

OCENA WYNIKÓW RZUTÓW NA BULLS EYE.

1.Jeżeli lotka pierwszego rzucającego zawodnika tkwi w bulls-eye, może on wyjąć lotkę z tarczy przed rzutem przeciwnika. Nie jest to obowiązkiem, lecz przejawem sportowej postawy zawodnika. Nie wyjmuje się lotek, tkwiących w bull (pierścień 25 punktów).

2.  Obustronne trafienie w bull (pole 25 pkt), bądź obustronne trafienie w bulls-eye (pole 50 pkt), bez względu na odległość od środka tarczy uznaje się za równorzędne.

3. Zawodnik, który wygrał rzuty na bulls-eye decyduje, kto rozpoczyna pierwszego i wszystkie nieparzyste legi danego pojedynku.

4. W meczach drużynowych rzuty na bulls-eye wykonuje dowolny zawodnik zespołu, biorący udział w rozpoczynającym się meczu jako zawodnik składu podstawowego.

 

GRA

1. Każdy zawodnik ma prawo do 3 rzutów w jednej kolejce, o ile wcześniej nie zakończy lega bądź nie przekroczy zera (bust).

2. Lotka rzucona uznana jest za ważną i nie może być powtórnie rzucona nawet, jeżeli tarcza elektroniczna – mimo wbitej lotki – nie zaliczyła rzutu. Wyjątek stanowi lotka kończąca leg, tkwiąca w tarczy, która jest zaliczana bez względu na wskazania elektroniki tarczy.

3. Zabronione jest tzw. dobijanie lotki.

4. Na polu gry podczas pojedynku mogą przebywać jedynie zawodnicy toczący pojedynek.

5. Zawodnikowi oddającemu rzuty nie wolno:

 

PRZEŁĄCZENIE LICZNIKA

1. Zawodnik ma obowiązek upewnić się przed oddaniem rzutów, czy urządzenie jest przełączone na jego licznik.

2. Rzuty oddane na nie przełączoną tarczę uważa się za ważne

3. Zawodnik przegrywa lega walkowerem jeśli:

ZWYCIĘZCA LEGA

1. Zwycięzcą lega jest zawodnik, który w regulaminowej liczbie kolejek:

Jeśli zawodnikom nie uda się zakończyć lega na wymienione sposoby, to o wyniku lega decydują wówczas rzuty na bulls-eye..

2.W grze deblowej w przypadku nie zakończenia lega również decydują rzuty o środek – nie ma jednak znaczenia jakie są wskazania wszystkich czterech liczników (zawodnicy mogą mieć powyżej 51 punktów).

 

SPRAWNOŚĆ TARCZY ELEKTRONICZNEJ

1. Każdy pierwszy i drugi błąd zaliczenia punktów uznawany jest za nieszczęśliwe zrządzenie losu. 

2. W przypadku trzeciego, ewidentnego błędu zaliczenia podczas tego samego lega, leg ten zostaje unieważniony i jest rozgrywany od początku na innej lub naprawionej tarczy elektronicznej.

3. Decyzję o przerwaniu lega z powodu powtarzających się błędów tarczy elektronicznej podejmuje sędzia zawodów na wniosek zawodnika / kapitana drużyny. 

 

TRENING

1. Dopuszcza się oddanie max. 3 kolejek (9 lotek) rzutów treningowych przez zawodników przed rozpoczęciem pojedynku.

2. Oddawanie rzutów treningowych pomiędzy kolejnymi legami przez zawodników rozgrywających pojedynek jest zabronione.

 

WSKAZÓWKI TRENERSKIE

W trakcie trwania pojedynku udzielanie zawodnikowi wskazówek jest niedopuszczalne.